Apel medialny

Licealiści pomogą uczniom podstawówek w nauce zdalnej 

Rusza wielka akcja pomocy dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, którzy przestali chodzić do szkoły. W odrabianiu lekcji, nauce i rozwijaniu pasji pomogą im przez Internet… licealiści. Nie ma to jak pomoc dobrego, „ogarniętego” w nauce rówieśnika z… „podwórka 2.0”. Pilot tego rozwiązania został przetestowany, w czasie pierwszego zamknięcia szkół, przez III LO w Gdyni, którego uczniowie dali między marcem a czerwcem 2020 prawie 2000 wolontariackich godzin lekcyjnych uczniom 8 podstawówek. W projekcie 3CLASS pomagali również absolwenci III LOaktualni studenci Cambridge University, Imperial College LondonTU Delft. Zajęcia odbywały się z użyciem komunikatorów internetowych.

Organizatorzy 3CLASS zwracają się z apelem do dyrekcji szkół średnich i podstawowych w całej Polsce: przyłączcie się do naszej akcji pomocy! 

Całą swoją wiedzę i stworzone oprogramowanie chcą udostępnić wszystkim zainteresowanym dyrektorom szkół średnich i podstawowych. Mechanizm pomagania jest prosty, składa się z 3 kroków: 

 1. Parowanie szkół z uczniami:
  Dyrekcja liceum/technikum szuka chętnych do udziału uczniów. Następnie kontaktuje się z III LO w Gdyni, które udostępnia cały swój know-how, oprogramowanie, procedury i doświadczenie; 
 1. Rejestracja:
  Uczniowie-wolontariusze rejestrują się na platformie 3CLASS, a rodzice uczniów podstawówki rejestrują tam swoje dzieci, wybierają przedmioty, w których jest potrzebna pomoc lub rozwój; 
 1. Uczniowie uczą uczniów:
  U
  czeń podstawówki i jego rodzice dostają informację, kiedy i z kim dziecko będzie miało zajęcia online.

Prosta, skuteczna akcja pomocy. I łatwa do wdrożenia na duża skalę.Zapraszamy dyrekcje szkół średnich i podstawowych do kontaktu:

 • Marta Mąkosa – martamakosa@lo3.gdynia.pl – licea chcące przystąpić do projektu
 • Olga Wrońska – olgawronska@lo3.gdynia.pl – szkoły podstawowe chcące rozpowszechnić projekt wśród swoich uczniów
 • Anna Rzepa (koordynator) – annarzepa@lo3.gdynia.pl

3CLASS zwyciężył w kategorii edukacja w hackatonie Hack the Crisis Tech for Good 2020: Artykuł „Perspektyw” o naszym projekcie

Wolne godziny na dzień 15.11.2021

Co robimy i dlaczego? / What do we do and why?

LICEALIŚCI POMAGAJĄ W NAUCE UCZNIOM PODSTAWÓWEK

 

3CLASS to pomoc w nauce i rozwijaniu pasji, której licealiści i absolwenci chcą udzielać uczniom szkół
podstawowych!

 • Pomagamy uczniom kilkunastu szkół podstawowych
 • Umożliwiamy innym szkołom średnim skorzystanie z naszego systemu

Tylu, ilu damy radę.

Bardzo dziękujemy Paniom dr Agacie Goździk, Dorocie Lubiewskiej, Joannie Piechowiak, Magdalenie Waga (mamie Radka:) oraz Panom mecenasowi Janowi Wrońskiemu, Mateuszowi Mazurkiewiczowi oraz Pawłowi Kudzi. Wasza pomoc w procesie tworzenia projektu była bezcenna.

 

 

 

Nasze rozwiązanie skierowane jest do nauczycieli liceów, którzy uważają, że ich uczniowie mogą pomóc:

 • młodszym koleżankom i kolegom ze szkół podstawowych,
 • ich nauczycielom w obsłudze narzędzi IT.

Miło nam poinformować, że ekipa projektowa wykorzystała sieć szkół zagranicznych z projektu Erasmus + oraz nawiązała z nimi współpracę , aby szerzyc ideę pomocy koleżeńskiej poza granicami kraju, z naszych rozwiązań korzystają już szkoły we Francji oraz Turcji.

W marcu 2022 w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów na Ukrainie i z Ukrainy tworzymy również SEKCJĘ UKRAIŃSKĄ

 

 


 

HIGH SCHOOL STUDENTS HELP PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH THEIR EDUCATION

 

3CLASS is a help in learning and developing the passion that high school and graduate students want to offer to their younger mates!

 • We help students from several primary schools.
 • We allow other high schools to use our system.

We would like to thank dr Agata Goździk, Dorota Lubiewska, Joanna Piechowiak, Magdalena Waga (Radek’s mother) and Mr Jan Wroński, Mateusz Mazurkiewicz and Paweł Kudzia. Your help in the process of creating the project was invaluable.

 

 

 

 

Our solution is aimed at high school teachers who think that their students can help:

 • younger primary school students,
 • their teachers in using IT tools.

Kim jesteśmy? / Who we are?

Jesteśmy grupą kilkudziesięciu wolontariuszy z liceów w całej Polsce. Oferujemy naszą pomoc przez około 230 godzin tygodniowo.

 

Koordynacja

Anna Rzepa III LO w Gdyni Koordynator Projektu / pomysłodawca / stworzenie modelu i struktury projektu
Olga Wrońska III LO w Gdyni Koordynator współpracy z rodzicami oraz Dyrekcją Szkół / dokumentacja / współpraca międzynarodowa / współautor projektu
Marta Mąkosa III LO w Gdyni Koordynator współpracy z nauczycielami / zarządządzanie umowami/ finanse

 

Osoby wspierające

Daria Duda III LO w Gdyni konsultacja językowa
Grzegorz Giziński SGH Warszawa tutorial
dr Agata Goździk IGF PAN analiza rozwiązań e-learningowych
Tullia Grossi III LO w Gdyni social media
Paweł Kudzia konsultacje w/s komunikacji, komunikacja medialna
Kinga Kulpa III LO w Gdyni wsparcie graficzne
Dorota Lubiewska III LO w Gdyni konsultacje i dokumentacja dot. ochrony danych osobowych
Mateusz Mazurkiewicz TU Delft współpraca z absolwentami, raport, statystyki
Joanna Piechowiak III LO w Gdyni wsparcie merytoryczne
Adrian Stawicki wsparcie graficzne
Magdalena Waga wsparcie merytoryczne
Marcel Wroński SP nr 34 w Gdyni tutorial
mec. Jan Wroński konsultacje prawne, przygotowanie umów


Zespół uczniowski

Urszula Zaborska III LO w Gdyni liderka zespołu
Martyna Zawadzka III LO w Gdyni liderka zespołu
Julia Ihm-Jasińska III LO w Gdyni pomoc w zarządzaniu projektem
Mikołaj Szymankiewicz III LO w Gdyni pomoc w zarządzaniu projektem
Mateusz Pietrzak III LO w Gdyni lider zespołu IT
Alan Soliński III LO w Gdyni członek zespołu IT
Szymon Januszek III LO w Gdyni członek zespołu IT
Radosław Waga III LO w Gdyni współtwórca projektu
Bartosz Kostarczyk III LO w Gdyni twórca systemu
Mateusz Król III LO w Gdyni wsparcie organizacyjne projektu

OTO MY:

https://drive.google.com/file/d/1byfePOrgnYa5Ip0jv71SidkwWeRVhTBL/view


 

 

 

 

We are a group of dozens of volunteers from high schools all over Poland. We offer our help for about 300 hours a week.

 

Coordination

Anna Rzepa III LO in Gdynia Project Coordinator / originator / creation of a model and structure of the project
Olga Wrońska III LO in Gdynia Coordinator of cooperation with parents and School Headmasters / documentation / international cooperation / co-author of the project
Marta Mąkosa III LO in Gdynia Coordinator of cooperation with teachers / contract management / finances

 

Supporters

Daria Duda III LO in Gdynia language consultation
Grzegorz Giziński SGH Warsaw tutorial
dr Agata Goździk IGF PAN analysis of e-learning solutions
Tullia Grossi III LO in Gdynia social media
Paweł Kudzia consultations w/s communication, media communication
Kinga Kulpa III LO in Gdynia graphic support
Dorota Lubiewska III LO in Gdyni consultations and documentation about protection of personal data
Mateusz Mazurkiewicz TU Delft cooperation with graduates, report, statistics
Joanna Piechowiak III LO in Gdynia substantive support
Adrian Stawicki graphic support
Magdalena Waga substantive support
Marcel Wroński SP no. 34 in Gdynia tutorial
mec. Jan Wroński legal consultations, preparation of contracts


Student team

Urszula Zaborska III LO in Gdynia team leader
Martyna Zawadzka III LO in Gdynia team leader
Julia Ihm-Jasińska III LO in Gdynia assistance in project management
Mikołaj Szymankiewicz III LO in Gdynia assistance in project management
Mateusz Pietrzak III LO in Gdynia IT team leader
Alan Soliński III LO in Gdynia IT team
Szymon Januszek III LO in Gdynia IT team
Radosław Waga III LO in Gdynia co-founder of the project
Bartosz Kostarczyk III LO in Gdynia IT system creator
Mateusz Król III LO in Gdynia assistance in project management

 

Informacje dla liceum chcącego przyłączyć się do projektu 3CLASS / Information for high school wishing to join the 3CLASS project

Nasze rozwiązanie skierowane jest do nauczycieli liceów, którzy uważają, że ich uczniowie mogą pomóc:
1. młodszym koleżankom i kolegom ze szkół podstawowych,
2. ich nauczycielom w obsłudze narzędzi IT.

Udostępniane na licencji CC-BY-NC-SA.3.0 PL

grafika: Kinga Kulpa

 

Autor: Marcel Wroński, Grzegorz Giziński

Author: Marcel Wroński, Grzegorz Giziński, Łukasz Gałecki

Procedury przystąpienia do projektu 3CLASS:
(zajęcia wspierające naukę dla dzieci ze szkół podstawowych)

1. Zgłoszenie szkoły partnerskiej:

a) Wyrażenie chęci przystąpienia do projektu przez nauczyciela szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, który zgłasza się do 3CLASS jako opiekun projektu w swojej szkole.
b) Pozyskanie wolontariuszy ze swojej szkoły, którzy chcą pomóc w nauce uczniom ze szkoły podstawowej.
c) Nawiązanie współpracy z przynajmniej jedną szkołą podstawową
d) Wysłanie wiadomości mailowej na adres martamakosa@lo3.gdynia.pl z prośbą o przyłączenie szkoły do projektu wraz z informacjami o swoim: imieniu, nazwisku, adresie email oraz miejscowości i danych kontaktowych szkoły.
e) Weryfikacja prawidłowości danych – po ukończeniu koordynator otrzyma dalsze informacje, w tym nasze standardy.
f) Po zaakceptowaniu i wprowadzeniu standardów, szkoła zostaje dodana do systemu.

2. Koordynator dostaje informację zwrotną o potwierdzeniu przyjęcia do projektu wraz z niezbędnymi danymi do zalogowania na stronie: https://3class.new-cyb.org/login.php

3. Po zalogowaniu koordynator zobaczy dwa linki. Jeden będzie dotyczył rejestracji wolontariuszy, a drugi rejestracji uczniów, którzy potrzebują wsparcia w nauce. Następnie rozsyła swoim wolontariuszom link, aby się zarejestrowali (ich dane będą widoczne tylko dla koordynatora szkoły). Koordynator może przeglądać dane wolontariuszy oraz ma dostęp do informacji przesłanych przez uczniów szkół podstawowych.

4. Dodatkowo koordynator może wyznaczyć ucznia lub grupę uczniów, w celu wsparcia kontaktu z wolontariuszami, rodzicami i uczniami.

5. Koordynator uzgadnia z dyrekcją współpracującej szkoły podstawowej formę przekazania linku opiekunom uczniów tej szkoły (np. przez wychowawców).

6. Jest wskazane, aby dyrektor szkoły macierzystej koordynatora podpisał z każdym wolontariuszem umowę o wolontariat (wzór umieszczony w zakładce „pliki do pobrania”).

Informacje – do rodziców.

1. Opiekun dziecka, który otrzyma wypełnia kwestionariusz, w którym umieszcza informacje z jakich przedmiotów jego dziecko potrzebuje wsparcia i w jakim wymiarze czasowym jest ono potrzebne.

2. Po wpłynięciu zgłoszenia, grupa rejestrująca przydziela wolontariusza, tworząc plan zajęć dla dziecka wg danych z kwestionariusza.

3. Wolontariusz odpowiada na maila podanego w kwestionariuszu i wspólnie z rodzicem ustala sposób komunikacji z uczniem.

 

W razie pytań nauczycieli prosimy o kontakt pod adresem martamakosa@lo3.gdynia.pl


Our solution is directed at high school teachers, who believe that their students can help:
1. their younger colleages from primary school,
2. their teachers in using IT tools.

Udostępniane na licencji CC-BY-NC-SA.3.0 PL

graphic: Kinga Kulpa

 

Author: Marcel Wroński, Grzegorz Giziński

Author: Marcel Wroński, Grzegorz Giziński, Łukasz Gałecki

Procedures to join 3CLASS project:
(learning support classes for primary school students) 

 1. Partner school application:
  1. Expression of willingness to join the project by a teacher from a secondary or upper secondary school who applies to 3CLASS as project supervisor in his school.
  2. To recruit volunteers from their school who wish to help students from the primary school to learn.
  3. Establishing cooperation with at least one primary school
  4. Sending an e-mail to martamakosa@lo3.gdynia.pl asking the school to join the project with information about its name, surname, email address and town and contact details of the school
  5. Verification of data accuracy – upon completion, the coordinator will receive further information, including our standards.
  6. Once the standards are accepted and implemented, the school is added to the system.
 2. The coordinator receives feedback on the confirmation of acceptance to the project together with the necessary login data at: https://3class.new-cyb.org/login.php
 3. After logging in the coordinator will see two links. One will be for the registration of volunteers and the other for the registration of students who need learning support. Then it sends out a link to its volunteers to register (their details will only be visible to the school coordinator). The coordinator can view the volunteers’ data and has access to information sent by primary school pupils.
 4. In addition, the coordinator may appoint a pupil or group of pupils to support contact with volunteers, parents and pupils.
 5. The coordinator agrees with the management of the cooperating primary school on the form of providing the link to the guardians of the pupils of that school (e.g. by the class teachers).
 6. It is advisable for the headmaster of the home school of the coordinator to sign a volunteer agreement with each volunteer (a template in the 'downloads’ section).

Information – to parents. 

 1. The Guardian of a child who fills in a questionnaire, in which he or she provides information on what subjects his or her child needs support from and how long it is needed.
 2. Once the application is received, the registration group assigns the volunteer, creating a timetable for the child according to the questionnaire.
 3. The volunteer responds to the email given in the questionnaire and together with the parent establishes how to communicate with the student.

In case of any questions from teachers, please contact us at martamakosa@lo3.gdynia.pl.

Tak wyglądamy od środka / This is what we look like from the inside

Media o nas / Media about us

TV:

https://player.pl/programy-online/korkitv-odcinki,26043 (TV classes for schools during lockdown reviewed by 3CLASS on TVN Discovery)

ABOUT US TV (national channels):

https://tvn24.pl/polska/zdolni-do-pomocy-nastolatki-ucza-nastolatki-4557940 (news)

https://dziendobry.tvn.pl/a/innowacyjny-pomysl-gdynskich-licealistow-e-korepetycje-pomoga-dzieciom-w-nauce (reportage)

RADIO :

https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/108060-niedawno-powstala-a-juz-podbija-europe-i-zostala-stworzona-przez-licealistow-z-gdyni-posluchaj/108060-niedawno-powstala-a-juz-podbija-europe-i-zostala-stworzona-przez-licealistow-z-gdyni-posluchaj

NEWSPAPERS (INTERNATIONAL):

https://www.thefirstnews.com/article/kids-take-first-place-at-covid-19-hackathon-with-innovative-app-for-home-learning-11426

NEWSPAPERS (NATIONAL):

https://wyborcza.pl/7,156282,25819029,przez-koronawirus-wraca-pomoc-wzjaemna-nawet-twoj-komputer.html 

http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4605:projekt-free-class-zdobyl-pierwsze-miejsce-w-hackathonie-hack-crisis-tech-for-good-w-kategorii-edukacja&catid=148&Itemid=119 local news

https://nauka.trojmiasto.pl/Licealisci-pomoga-w-zdalnej-nauce-Razem-bedzie-latwiej-n143870.html 

https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/hackathony-w-walce-z-koronawirusem/

https://www.gdynia.pl/1406-1106-2020-04-17-2020-04-23,8410/sukces-gdynskiego-projektu-w-charytatywnym-hackathonie,548931 

https://www.gdynia.pl/dla-mieszkancow-2,8405/razem-mozemy-wiecej-szkola-szkole-pomaga,548520 

https://gdynia.naszemiasto.pl/dzieki-projektowi-z-gdynskiej-trojki-licealisci-pomoga/ar/c1-7624845

EDUCATIONAL ALERT/ PUBLICATION:

https://issuu.com/edukacja-pomorska/docs/ep_100_on_line pp.22-25 (education journal)

https://oees.pl/en/

https://oees.pl/alerty-eksperckie/ (international economic and politic forum)

Czy było warto? Listy do zespołu i nie tylko / Was it worth it? Letters to our team and more

 

 

…Jestem mamą Bartka. Mój syn bardzo potrzebuje pomocy w języku polskim. Będę wdzięczna za czas poświęcony na jego edukację w tym zakresie…

mama Bartka

Dziękuję za super inicjatywę w tych trudnych dla wszystkich czasach!

Katarzyna

To jest wspaniałe! Gratuluję i dziękuję! Dziś to trafi do wszystkich wychowawców i klas. Ukłony i pozdrowienia dla całego ZESPOŁU!
Mariusz
WOW! Gratuluję inicjatywy i pomysłu. Bardzo podoba mi się ten projekt, spróbuję znaleźć chętnych w naszej szkole
Ania

Gratuluję ciekawego pomysłu. Powyższy projekt to przykład twórczych działań i dobrych praktyk w zakresie kształcenia. Dziękuję za wspólne działania i wsparcie w zakresie realizacji projektu w szkołach Miasta Słupska

Zastępca Prezydenta Słupska
Marta Makuch

To wspaniałe, że tak wielu ludzi ma ochotę dzielić się z innymi swoja wiedzą i czasem. Dziękuję za ich mądre głowy i otwarte serca.

Agata mama Ani, która przez 2 miesiące korzystała z pomocy wolontariuszek


Zdjęcie
Jest nam miło poinformować, że cały zespół projektu 3 CLASS zajął 1 miejsce w hackathonie Hack the Crisis: Tech for Good.
Amazon, Microsoft i Google, a także Kancelaria Premiera i GovTech postanowiły zaangażować się w inicjatywę HackCrisis: Tech for Good. To charytatywny hackathon, którego celem jest stworzenie rozwiązań mogących pomóc w walce z pandemią koronawirusa.
Organizatorzy poszukiwali pomysłów, które są możliwe do sprototypowania w ciągu 3-5 dni i dadzą społeczeństwu dostęp do rzetelnych informacji o kryzysie. Poza tym muszą dawać ludziom nadzieję i poczucie bezpieczeństwa.
Jego celem jest pomoc ludziom w przetrwaniu czasu pandemii coronavirusa na świecie i sprawienie, by nasze otoczenie z powrotem stało się dla nas bezpieczne.
„Naszą rolą jest stworzenie przestrzeni, pokierowanie nią i dostarczenie narzędzi dla tych, którzy chcą zhakować ten kryzys z uczciwością w swoich głowach i sercach – powiedział Dmitrij Żatuchin, Co-founder SoDA Poland i CEO DO OK S.A.Wspólnie z premierem RP i GovTech zadecydowaliśmy się zainicjować ruch HackCrisis”

Premier zauważył, że bardzo szybko rosło zainteresowanie udziałem w tym międzynarodowym wydarzeniu skierowanym głównie do programistów. To, że już po kilku minutach od rozpoczęcia do inicjatywy dołączyło kilkaset osób, a w ciągu kilku dni niemal 2000 pokazuje, jak silna jest solidarność społeczności technologicznej – od wielkich koncernów, przez instytucje publiczne, po indywidualnych programistów” – napisał Mateusz Morawiecki.Szef rządu pogratulował zwycięzcom oraz podziękował organizatorom i zespołom zaangażowanym w hackathon online HackCrisis.

„Zwycięzcom gratuluję a organizatorom i zespołom, które pracowały 24 godziny na dobę serdecznie dziękuję za wspólną walkę z wirusem!” – napisał.

źródło: Forbes/Polskie Radio


 

3CLASS- EFECTS  

6000 HOURS OF EDUCATIONAL HELP 

 

II STAGE FROM NOVEMBER 2020 

 • Creation of a new IT platform, considering new needs 
 • Members of the lab and volunteers to this day have carried out 4000 hours at the Third High School since November 2020 (the number of hours of effective work of 80 volunteers is about 230 hours per week) 
 • we also help children of refugees and immigrants / Chechnya / and children from the Wandering Women Foundation (a foundation for refugees and immigrants) /Ukraine, Georgia/ 
 • The 3CLASS idea is also being implemented abroad in schools in Turkey and Greece, and is currently being piloted in France and Brussels 
 • Jit Team donates next few laptops to digitally excluded children from rural schools 
 • team of 22 people (students + teachers) and 80 volunteers 

I STAGE MARCH – JUNE 2020 

 • in March, a week after the pandemic was announced, the 3LAB team created a high-level IT platform for managing educational volunteering 
 • in the first phase / April – June / of the pandemic, students and graduates conducted 2,000 hours of lessons, the aid was redirected primarily to rural schools and small towns 
 • The project was awarded 1st place in the Hack the Crisis: Tech for Good hackathon in the category: Education, we donated the prize funded by the Prime Minister’s Office to print visors for medical personnel across Poland 
 • Jit Team donated dozens of laptops to digitally excluded students in schools implementing the 3CLASS project 

…I’m Bartek’s mom. My son really needs help in Polish. I will be grateful for the time spent on his education in this area…

Bartek’s mom

Thank you for your superb initiative in these difficult times for all of us!

Katarzyna

This is great! Congratulations and thank you! Today it will go to all tutors and classes. Bows and greetings to the whole Team!

Mariusz
WOW! Congratulations on the initiative and the idea. I like this project very much, I’m going to try to find some volunteers in our school
Ania

Zdjęcie

We are pleased to announce that the entire 3 CLASSproject team took first place in Hackathon Hack the Crisis: Tech for Good. 

Amazon, Microsoft and Google, as well as the Prime Minister’s Office and GovTech have decided to get involved in HackCrisis: Tech for Good. It is a charitable hackathon, whose aim is to create solutions to help fight the coronavirus pandemic. The organizers were looking for ideas that can be prototyped within 3-5 days and will give the society access to reliable information about the crisis. Besides, they must give people hope and security.

Its purpose is to help people survive the time of the coronavirus pandemic in the world and make our environment safe for us again.

„Our role is to create space, direct it and provide tools for those who want to hack this crisis with honesty in their heads and hearts,” said Dmitry Zatuchin, Co-founder SoDA Poland and CEO of DO OK S. A.”Together with the Prime Minister of Poland and GovTech we decided to initiate the HackCrisis movement.

‘The fact that just a few minutes after the launch, several hundred people joined the initiative, and in a few days almost 2000 shows how strong the solidarity of the technological community is – from large corporations, through public institutions, to individual programmers’ – wrote Mateusz Morawiecki. The Prime Minister congratulated the winners and thanked the organizers and teams involved in the online hackathon HackCrisis.

„I congratulate the winners and thank the organizers and teams that worked 24 hours a day for fighting the virus together!” – he wrote.

Source: Forbes/PolishRadio

 

 

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie - pomoc od Jit Team / A friend in need is a friend indeed - help from Jit Team

Nasi przyjaciele z Jit Team przekazali 18 laptopów dla uczniów potrzebujących pomocy z SP w Wicku SP w Debrznie. Więcej informacji tutaj.


 

Our friends from the Jit Team donated 18 laptops for students in need of help from Primary School in  Wicko and from Primary School in Debrzno. More information here.

Pliki do pobrania i linki zewnętrzne / Files to download and external links

Klauzula RODO pdf
Polityka prywatności strony 3class.net pdf
Opis projektu dla dyrekcji pdf
Raport Mateusza Mazurkiewicza – absolwenta III LO w Gdyni pdf
Prezentacja projektu w III LO w Gdyni pdf

 


GDPR clause [PL] pdf
Privacy policy of 3class.net [PL] pdf
Project description for the Headmasters [PL] pdf
Report by Mateusz Mazurkiewicz- Graduate of Gdynia High School No. 3 [PL] pdf
IT system documentation [PL] pdf
Presentation of the project in Gdynia High School No. 3 [PL] pdf

Zapisz się na nasze korepetycje / Sign up for our lessons

Wolontariusze z poniższych placówek są dostępni i chętni do pomocy (kliknij w wybrany link, aby zapisać się na korepetycje):

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni [brak miejsc]

 

We’re sorry, lessons available through our page are in Polish only. We are currently working on delivering English and French versions – stay tuned!

3CLASS w Gdyńskiej Trójce / 3CLASS in Gdynia High School No 3

Kontakt / Contact

Anna Rzepa (koordynator) – annarzepa@lo3.gdynia.pl

 

Marta Mąkosa – martamakosa@lo3.gdynia.pl

 • Licea chcące przystąpić do projektu
 • Nauczyciele chcący skorzystać z pomocy

 

 Olga Wrońska – olgawronska@lo3.gdynia.pl

 • Szkoły podstawowe chcące przystąpić do projektu
 • Rodzice

Anna Rzepa(coordinator)-annarzepa@lo3.gdynia.pl

Marta Mąkosa – martamakosa@lo3.gdynia.pl

 • High schools willing to join the project
 • Teachers who want to get help

Olga Wrońska – olgawronska@lo3.gdynia.pl

 • Primary schools willing to join the project
 • Parents

Contact

Pracownia innowacji III LO

Operujemy w przestrzeni, w której nowych rozwiązań jeszcze nie ma, a stare są nieaktualne.

idee, zespoły, procesy i rozwiązania.

Contact